Vårdanalys får nytt uppdrag att analysera socialtjänsten

Från och med 1 juli 2015 vidgas myndighetens uppdrag till att omfatta hela socialtjänsten. Enligt det nya uppdraget blir Vårdanalys uppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen.

Regeringen har beslutat om ett utvidgat uppdrag från och med den 1 juli 2015. Enligt det nya uppdraget har Vårdanalys till uppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. 

I det tidigare uppdraget ingick verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården och i gränssnittet mellan vård och omsorg, men nu kommer alltså hela omsorgssektorn att ingå i Vårdanalys uppföljningar och analyser. Det innebär hela socialtjänstens område och den verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Myndigheten för vårdanalys byter då namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Patientrådet byter namn till Patient- och brukarrådet och kompletteras med ytterligare personer med särskild kompetens och erfarenhet från socialtjänstens område. Patient- och brukarrådet har till uppgift att fånga upp och identifiera relevanta områden för myndigheten att analysera och följa upp.