Pågående projekt

Vårdanalys uppgift är att stärka patientens och brukarens ställning genom att analysera och utvärdera vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. I Analysplanen anges de områden som analyseras och utvärderas under året. Nedan redovisas ett urval av våra pågående projekt.

 • Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att utvärdera nyttan med ordnat införande av nya läkemedel. Vårdanalys ska bedöma om processerna för ordnat införande leder till en ökad användning av nya kostnadseffektiva läkemedel för dem som har behov av dem.

  Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel
 • Socioekonomiska skillnader i cancervården

  Vårdanalys analyserar socioekonomiska skillnader vad gäller behandlingsinsatser, väntetider och sjukdomsupptäckt i cancervården. Syftet är att bidra med en bred och sammanhållen genomlysning av jämlikheten i cancervården.

  Socioekonomiska skillnader i cancervården
 • Omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården

  Vårdanalys har påbörjat ett projekt som syftar till att belysa i vilken utsträckning det finns omotiverade skillnader mellan olika grupper av barn som får insatser inom sociala barn- och ungdomsvården.

  Omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården
 • Utvärdering av regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

  Vårdsanalys har regeringens uppdrag att följa upp och analysera hur berörda myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört insatser inom ramen för satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

  Utvärdering av regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar
 • Införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag kring hur cancerläkemedel införs, används och följs upp. Utgångspunkten ska vara ett medborgar- och patientperspektiv samt att vården ska vara jämlik.

  Införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel
 • Uppföljning av satsningen för förbättrat omhändertagande av berusade personer

  Vårdanalys får i uppdrag att följa upp resultatet av regeringens satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer.

  Uppföljning av satsningen för förbättrat omhändertagande av berusade personer
 • Uppföljning av satsningen på förlossningsvård och kvinnohälsa

  Vårdanalys har fått regeringens uppdrag att följa upp och analysera miljardsatsningen på förlossningsvård och andra insatser för förbättrad kvinnohälsa 2015-2019.

  Uppföljning av satsningen på förlossningsvård och kvinnohälsa
 • Utveckla och stödja ledarskapet i hälso- och sjukvården

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att se över på vilket sätt regeringen och dess myndigheter kan stödja landstingen i att utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 oktober 2017.

  Utveckla och stödja ledarskapet i hälso- och sjukvården
 • En mer patientcentrerad vård: vad kan vi lära av hur andra länder arbetar för att stärka patientens ställning i vården?

  Intresset för att stärka patientens ställning i vården är stort, liksom medvetenheten om att det finns förbättringspotential. Samtidigt saknas tydliga strategier, modeller och stöd för ett systematiskt förbättringsarbete och lärande. Ett sätt att öka utvecklingstakten är att undersöka vad Sverige kan lära av andra länder.

  En mer patientcentrerad vård: vad kan vi lära av hur andra länder arbetar för att stärka patientens ställning i vården?
 • International Health Policy Survey – svensk hälso- och sjukvård i internationell jämförelse

  Sverige deltar sedan 2009 i den årliga undersökningen International Health Policy Survey (IHP). Syftet med undersökningen är att bidra till en bättre förståelse av styrkor och svagheter i svensk hälso- och sjukvård och till att initiera diskussion och fördjupade analyser som kan bidra till dess utveckling.

  International Health Policy Survey – svensk hälso- och sjukvård i internationell jämförelse
 • Hur ser patienter, brukare och medborgare på personlig integritet kopplad till data som samlas in av hälso- och sjukvården?

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersöker i ett projekt integritetsskydd och digital information inom vård och forskning. Hösten 2016 kom den första delrapporten, som kartlägger användningsområden för och risker med digitala hälsouppgifter om patienter. I nästa steg undersöks hur patienterna själva ser på integritetsskydd.

  Hur ser patienter, brukare och medborgare på personlig integritet kopplad till data som samlas in av hälso- och sjukvården?
 • Lösningar för en mer samordnad vård och omsorg

  En av de stora utmaningarna för vården, omsorgen och socialtjänsten i Sverige är att samordna insatserna för patienter och brukare. Även om problemet är gemensamt för många jämförbara länder framstår bristande samordning för svensk del som extra tydlig ur ett patient- och brukarperspektiv.

  Lösningar för en mer samordnad vård och omsorg
 • Utvärdering av satsningen på Nationella Kvalitetsregister

  Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) gemensamma satsning på Nationella Kvalitetsregister. Satsningen omfattar cirka en och en halv miljard kronor över fem år.

  Utvärdering av satsningen på Nationella Kvalitetsregister