Befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården

Att befolkningen känner förtroende för vården är en grundläggande förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem, men idag saknas ett samlat kunskapsunderlag i ämnet. Vårdanalys ska därför sammanställa och fördjupa kunskapen om befolkningens förtroende för vården.

På senare tid har vi sett tecken på att förtroendet för hälso- och sjukvården förändras. Dessutom varierar förtroendet mellan olika grupper och delar av landet. Men olika mätningar visar olika resultat och förtroendet tycks skilja sig åt beroende på vilken aspekt av vården man frågar om. Beslutsfattare på nationell och regional nivå har svårt att agera strategiskt utan en samlad bild av utvecklingen och vilka faktorer som driver respektive raserar förtroende.

I projektet ska vi undersöka vad som bygger förtroende för hälso- och sjukvården och utifrån det ge förslag på hur man på policynivå kan arbeta för ett långsiktigt hållbart förtroende. Vi kommer bland annat att sammanställa forskning, analysera data från förtroendemätningar och genomföra panelstudier.

Projektet redovisas sommaren 2018.

Projektledare är Isabelle Carnlöf.