Cancerläkemedel

Sammanfattning: Vårdanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt införandet, användningen och uppföljningen av cancerläkemedel. Kartläggningen innehåller också en analys av kostnadsutvecklingen för cancerläkemedel samt en framtidsutblick.

Resultaten i korthet

Cancerläkemedelsområdet är inne i en dynamisk utvecklingsfas vilket har resulterat i att nya behandlingsalternativ har introducerats de senaste åren, framförallt målinriktade läkemedel. Men vår kartläggning visar även på utmaningar inom cancerläkemedelsområdet kring exempelvis införande och uppföljning. Det finns regionala skillnader i tidpunkten för introduktion och i försäljningen av flera av de cancerläkemedel som vi har studerat. Vi kan även konstatera att uppföljningen av cancerläkemedel inte är ändamålsenlig. Dels saknas på nationell nivå möjligheter att följa upp användningen av rekvisitionsläkemedel på individnivå och dels varierar möjligheterna att följa upp cancerläkemedel i kvalitetsregistren.

Utvecklingen av nya läkemedel leder också till högre läkemedelskostnader. Under 2016 stod försäljningen av cancerläkemedel som har godkänts under de senaste tre åren för cirka 10 procent av de totala kostnaderna för cancerläkemedel. Enligt Socialstyrelsens prognos väntas kostnaderna för cancerläkemedel öka med en miljard fram till 2019. Men det är viktigt att se kostnaderna för cancerläkemedel i ett större perspektiv. Cancerläkemedel utgör cirka 8 procent av de totala kostnaderna för cancersjukdom. Slutenvård utgör cirka 18 procent och produktionsförluster som skapas av att en person till följd av sin sjukdom inte längre kan arbeta cirka 44 procent.

Projektledare för rapporten är Carl Lundgren.