En primär angelägenhet

Sammanfattning: Vårdanalys har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen specialistvård och akutsjukvård och sammanställt nationell statistik över primärvårdens förutsättningar och måluppfyllelse i landstingen. Vi har även gjort en fallstudie av primärvårdssystemen i Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien och en internationell litteraturstudie om hur olika sätt att organisera och styra primärvården kan påverka olika kvalitetsmål. Slutligen har vi intervjuat verksamma och experter i primärvården.

Resultaten i korthet

 • Primärvården är basen i hälso- och sjukvården, men det finns patientgrupper vars primärvårdskontakter inte motsvarar deras  medicinska behov.
 • Knappt hälften av primärvårdens patienter besöker även akut- och specialistvården, vilket visar på vikten av att samordna primärvården med övrig vård och omsorg. 
 • Förtroendet för primärvården är svagt och samvarierar med såväl bristande patientcentrering och tillgänglighet som lågt vårdutnyttjande.
 • Kontinuitet och samordning är båda centrala svagheter i primärvården, men det finns även en förbättringspotential för de övriga patientcentreringsdimensioner.
 • Det saknas till stor del mått för att bedöma primärvårdens medicinska kvalitet, vilket gör det svårt att bedöma primärvårdens effektivitet. Men produktiviteten sjunker.
 • Den främsta orsaken till ojämlikhet är geografiska skillnader.
 • Primärvården ges inte förutsättningar att vara patientcentrerad, effektiv, jämlik och förtroendeingivande.
 • Befintlig kunskap ger begränsad vägledning om hur primärvården bör styras och organiseras för att bli mer jämlik, patientcentrerad och effektiv

 

Rekommendationer i korthet

Vårdanalys samlade bedömning är att primärvården har en mycket viktig roll att fylla för en mer jämlik, patientcentrerad och effektiv hälso- och sjukvård och att den rollen kommer att bli allt viktigare. Men primärvården behöver stärkas för att bli den tydliga bas för svensk hälso- och sjukvård som den är ämnad att vara. Regeringen bör därför genomföra en reform, med fokus på tre utvecklingsområden för en stärkt primärvård:

 • Tydliggör primärvårdens uppdrag och funktion.
 • Säkerställ att primärvården har ändamålsenlig kompetens och resurser.
 • Stärk primärvårdens utvecklingskraft och skapa förutsättningar för lärande.