Visa vägen i vården

Sammanfattning: Ett stärkt ledarskap är en strategisk nyckelfråga för att för att öka vårdens utvecklingskraft. Vårdanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter och tagit fram förslag på hur ledarskapet kan stärkas.

Resultaten i korthet
Vår analys av chefers förutsättningar och utmaningar visar att det finns vissa brister i chefernas grundläggande förutsättningar, till exempel det administrativa stöd chefer får. Landstingens och statens styrning är i vissa fall splittrad och kortsiktig, vilket gör det svårt för chefer att leda och driva ett långsiktigt utvecklingsarbete. Många landsting har intensifierat sitt arbete med ledarskapsfrågor under senare tid, men de har kommit olika långt.

Rekommendationer i korthet
Både staten och landstingen behöver skapa långsiktiga förutsättningar för chefers ledarskap. Exempel på insatser för att stärka ledarskapet är att landstingen behöver skapa mer utrymme för ett närvarande ledarskap, genom mindre personalgrupper och förbättrade stödstrukturer. Chefer behöver också få bättre förutsättningar och stöd för att bedriva utvecklingsarbete, särskilt utvecklingsarbete som sträcker sig över verksamhetsgränser och som förbättrar vården för patienter med många olika vårdkontakter.