Analysplanen för 2021 bygger vidare på de tidigare analysplanerna och på myndighetens strategiska plattform. Våra tre övergripande analysområden kommer att vara

  • en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienternas och brukarnas förutsättningar, behov och resurser
  • en jämlik vård och omsorg utan omotiverade skillnader
  • effektiva vård- och omsorgssystem för en god vård och omsorg.

Områdena speglar centrala långsiktiga mål inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen, där vi ser att det finns ett fortsatt behov av nationell uppföljning, kunskapsutveckling och analys. Även frågor som rör pandemin ryms inom de områdena.

Vi genomför också löpande analyser och granskningar av områden som har hög aktualitet och relevans. Vår ambition är att vi under året ska bidra med kunskap som kan ligga till grund för fortsatt utveckling av hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen.

Ladda ner Analysplan 2021