Den svenska hälso- och sjukvården och omsorgen förändras just nu på flera sätt, bland annat genom omställningen till en god och nära vård och en ökad personcentrering. Samtidigt utmanar covid-19-pandemin vården och omsorgen på många olika sätt. Även klimatförändringarna får direkta konsekvenser för verksamheterna – de behöver både minska sin egen klimatpåverkan och rustas för att ta hand om hälsoeffekterna av det förändrade klimatet.

Analysplanen för 2022 har tagits fram utifrån årets omvärldsanalys och i nära dialog med vårt patient- och brukarråd. Den bygger vidare på de tidigare analysplanerna och på myndighetens strategiska plattform. Våra tre övergripande analysområden kommer att vara:

  • en personcentrerad vård och omsorg
  • en jämlik vård och omsorg
  • effektiva vård- och omsorgssystem.

Områdena speglar centrala långsiktiga mål inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen, där vi ser att det finns ett fortsatt behov av nationell uppföljning, kunskapsutveckling och analys. Även frågor som rör pandemin ryms inom de områdena.

Vi genomför också löpande analyser och granskningar av områden som har hög aktualitet och relevans. Vår ambition är att vi under året ska bidra med kunskap som kan ligga till grund för fortsatt utveckling av hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen.