Vi fokuserar på patientens , brukarens och medborgarens perspektiv

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur patientens, brukarens och medborgarens perspektiv. Vi tar fram kunskapsunderlag och ger rekommendationer om vården och omsorgen. Rapporterna läses och används av beslutsfattare, nationellt och i regioner och kommuner.

Befolkningspanelen ska stärka patient-, brukar- och medborgarperspektivet

Vi har startat en befolkningspanel för att undersöka befolkningens åsikter om och erfarenheter av hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Informationen som vi får in använder vi för att ta fram kunskapsunderlag till beslutsfattare för att utveckla och förbättra vården och omsorgen i Sverige. Det gör det möjligt för oss att ha ett ännu tydligare patient-, brukar- och medborgarperspektiv i vårt arbete.

Några gånger om året skickar vi ut undersökningar till panelen inom olika aktuella ämnen. Deltagare får ett meddelande med e-post när det finns en ny undersökning ute, och en länk till undersökningen.

Till att börja med kommer paneldeltagare att kunna svara på undersökningarna i ett enkelt webbaserat enkätverktyg. På något års sikt hoppas vi kunna erbjuda en bredare lösning: en portal på vår hemsida där varje deltagare bland annat ska kunna svara på undersökningarna, ta del av information om vad undersökningarna används till och kommunicera med oss. När vi kommer närmare en sådan lösning kommer vi att ge deltagarna utförlig information, inklusive information om hur personuppgifterna behandlas.

Frågor och svar

Vem blir inbjuden att delta?

Inbjudningar har skickats till ett slumpmässigt urval av befolkningen. Även personer som deltagit i undersökningen International Health Policy Survey (IHP) har bjudits in att delta.

Jag har inte fått en inbjudan, kan jag anmäla mig ändå?

I dagsläget finns inte den möjligheten, men det är något vi planerar för. Vi kommer att informera på vår webbplats när en sådan möjlighet finns.

Jag har fått en inbjudan att delta men jag har problem med att registrera mig

I det utskick du fick finns en länk för att anmäla dig till panelen. Om du har frågor kontakta info@vardanalys.se.

Hur kommer svaren användas?

Vi kommer använda panelen för att undersöka befolkningens åsikter om och erfarenheter av olika frågor som har med hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen att göra. Svaren på de frågorna använder vi för att ta fram kunskapsunderlag till beslutsfattare för att utveckla och förbättra vården och omsorgen i Sverige. Det gör det möjligt för oss att ha ett ännu tydligare patient-, brukar- och medborgarperspektiv i vårt arbete.

Här hittar du ett urval av tidigare rapporter med fokus på befolkningens perspektiv:

Hur behandlas personuppgifterna om de som deltar i panelen?

För varje undersökning vi skickar till panelen kommer vi lämna information till deltagarna om hur vi behandlar personuppgifter. Här beskriver vi på ett övergripande sätt hur vi behandlar paneldeltagarnas personuppgifter.

All behandling av personuppgifter som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att vi endast behandlar uppgifter som är nödvändiga för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Vi vidtar också rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, vidarespridning samt ändring och förstörelse.

Vi behandlar de personuppgifter vi har om deltagarna tills de meddelar oss att de inte längre vill vara med i vår befolkningspanel. Vi tar då bort de personuppgifter som vi har om deltagaren. Vi kommer även att regelbundet fråga deltagarna om de önskar att fortsätta delta i panelen. Vi kommer radera de personuppgifter vi har om de personer som då svarar nej  eller inte svarar alls efter påminnelser.

Vår behandling av personuppgifter sker med stöd av artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen), eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Vi kommer inte att behandla några känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om hälsa, utan att ha stöd för det i artikel 9 dataskyddsförordningen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt kontaktuppgifterna nedan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se