Vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att utvärdera omställningen till en god och nära vård. Läs mer om omställningen och uppdraget.

Som en del i vår utvärdering genomför vi en enkätundersökning riktad till chefer för samtliga vårdcentraler/hälsocentraler eller motsvarande i Sverige. Syftet med enkäten är att bidra med kunskap om kompetensförsörjningen i primärvården, och hur förutsättningarna för att leva upp till omställningens mål upplevs i verksamheterna.

Svaren är viktiga eftersom det saknas tillgängliga datakällor över uppgifterna vi efterfrågar och frågorna vi ställer. Du som har fått enkäten hittar mer information om undersökningen och relevanta kontaktuppgifter i mejlet du fått med inbjudan till att delta i enkätundersökningen. Stort tack på förhand för din medverkan!

Var publiceras resultaten?

Resultaten från undersökningen publiceras på www.vardanalys.se under mars 2023.

Undrar du över något? Kontakta oss gärna!

Ida Nyström: ida.nystrom@vardanalys.se

Daniel Zetterberg: daniel.zetterberg@vardanalys.se