Vård- och omsorgsanalys har fått regeringens uppdrag att undersöka differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten, det vill säga när arbetet i hemtjänsten delas upp så att olika personal utför olika arbetsuppgifter.

Läs mer om uppdraget Differentiering av arbetsuppgifter i hemtjänsten.

Som en del i vår kartläggning av differentiering inom hemtjänsten genomför vi två enkätundersökningar riktade till kommunerna respektive verksamheter inom hemtjänst. Syftet med enkäterna är att få kunskap om hur vanligt differentiering är idag, hur arbetet delas upp i de verksamheter där det förekommer och vad verksamheterna vill uppnå genom att differentiera arbetet.

Svaren är viktiga eftersom det saknas kunskap om förekomsten av differentiering inom hemtjänsten och dess effekter.

Stort tack på förhand för din medverkan!

Var publiceras resultaten?

Resultaten från undersökningen publiceras på vår webbplats under april 2023.

Undrar du över något? Kontakta oss gärna!

Projektledare är Eva Hagbjer: eva.hagbjer@vardanalys.se