Vård- och omsorgsanalys har fått regeringens uppdrag att analysera måluppfyllelsen för ett uppdrag som handlar om utvecklingsmedel och kompetensstöd till arbetet mot bland annat våld i nära relationer. Läs mer om uppdraget här.

Som en del i vår datainsamling genomför vi en enkätundersökning riktad till samtliga kommuner. Syftet med enkäten är att vi ska få en bild av vilken betydelse utvecklingsmedlen och kompetensstödet har haft.

Svaren är viktiga för att vi ska kunna analysera måluppfyllelsen för uppdraget. Du som har fått enkäten hittar mer information om undersökningen i mejlet du fått med inbjudan till att delta i enkätundersökningen.

Stort tack på förhand för din medverkan!


Tidigare felaktig webblänk till enkäten åtgärdad

Vi har blivit uppmärksammade på ett fel i enkätlänken som gick ut till några kommuner den 17 april 2023. Felet är nu åtgärdat och en ny länk skickades den 18 april ut till samtliga kommuner. Om båda länkarna fungerar går det bra att använda vilken av dem som helst för att svara på enkäten.

Om enkätlänken trots detta inte fungerar för er får ni gärna mejla caroline.larsson@vardanalys.se eller carl.lundgren@vardanalys.se så återkommer vi till er.


Var publiceras resultaten?

Resultaten från undersökningen publiceras på vår webbplats senast den 30 november 2023.

Undrar du över något? Kontakta oss gärna!

Carl Lundgren: carl.lundgren@vardanalys.se

Caroline Larsson: caroline.larsson@vardanalys.se