Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en enkätundersökning om vården i samband med graviditet och förlossning.

Enkätundersökningen genomförs inom ramen för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdrag att följa upp regeringens satsning på förbättrad förlossningsvård och andra insatser för kvinnors hälsa. Som en del i det arbetet vill vi fråga kvinnor som har fött barn om deras erfarenheter av och uppfattning om vården vid graviditet och förlossning.

6 000 slumpmässigt utvalda kvinnor har tillfrågats om att delta i undersökningen.

Du som har fått enkäten hittar mer information om undersökningen och relevanta kontaktuppgifter i brevet du fått med inbjudan till att delta i enkätundersökningen.

Om du deltagit i enkäten men vill återkalla ditt samtycke

Gå till formuläret för återkalla samtycke