Pusselbitar som delvis sitter ihop, med ett motiv av kvinnor i olika åldrar och en klocka.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag följt satsningen 2015–2022 och kartlagt både regionernas och statens insatser. Under 2023 slutredovisade vi uppdraget med rapporterna Över tiden? och I tid och otid.

Över tiden?

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

Den här rapporten är en del av vår slutredovisning av uppdraget. Vi beskriver vilka insatser regionerna har gjort inom satsningen, men även utvecklingen av kvinnors hälsa. Vi ser en positiv utveckling inom flera områden inom kvinnors hälsa, även om en del utmaningar kvarstår. Det behövs också ytterligare insatser för att stärka jämlikheten i förlossningsvården.

Rapport 2023:4 Över tiden?

I tid och otid

En fördjupningsstudie om bemanningen i förlossningsvården

Vi har regeringens uppdrag att följa satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvården. Den här rapporten är en del av vår slutredovisning av uppdraget och är en fördjupningsstudie om bemanningen inom förlossningsvården. Förlossningsvården kräver en konstant bemanning över dygnet vilket leder till en stor andel obekväm arbetstid och svårigheter att bemanna. Det behövs insatser för att behålla personal och strategier för att minska andelen obekväm arbetstid.

Rapport 2023:5 I tid och otid


Tidigare rapporter inom uppdraget.

Förlossningsvården och kvinnors hälsa

Sammanställning av regionala och statliga insatser 2015–2021

Vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att följa satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvården. I den här delrapporten har vi sammanställt de insatser som regioner och myndigheter genomfört mellan 2015 och 2021.

Pm 2022:1 Förlossningsvården och kvinnors hälsa

Förlösande för kvinnohälsan?

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

Fyra överenskommelser har träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). De innebär främst att regionerna får särskilda statsbidrag för insatser inom förlossningsvården och primärvården. Regionerna har stor frihet att prioritera vad de vill använda dem till utifrån sina lokala och regionala behov. Vi har följt upp och analyserat överenskommelserna för åren 2015–2019. Vi har också gjort en enkätundersökning som besvarats av närmare 2 000 kvinnor som fött barn 2014–2019.

Rapport 2020:11 Förlösande för kvinnohälsan?

Avgiftsfri mammografi

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

Mammografiscreening berör en stor del av befolkningen – nästan en miljon personer per år. I Sverige är deltagandet högt – drygt 80 procent av de kvinnor som kallas till screening kommer på besöket. Men kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden och grupper går i lägre utsträckning än andra på sitt mammografibesök. Därför infördes avgiftsfrihet den 1 juli 2016, som ett försök att stärka deltagandet i de grupperna. Vi har undersökt om fler kvinnor kom på sin mammografiundersökning efter att den blev avgiftsfri, särskilt i grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Rapport 2020:12 Avgiftsfri mammografi

Kostnadsfria preventivmedel till unga

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa

Kostnadsfria preventivmedel till unga under 21 år infördes i hela landet år 2017. Syftet var att värna unga kvinnors rätt till sexuell hälsa utan oönskade graviditeter. Lagändringen motiverades med att det finns forskning som visar att gratis preventivmedel kan vara viktigt för att minska antalet oönskade graviditeter bland unga. Vi har analyserat statistik över uthämtade preventivmedel samt aborter och tonårsfödslar för att utvärdera effekterna av kostnadsfriheten.

Rapport 2020:13 Kostnadsfria preventivmedel till unga

Olik eller ojämlik?

En analys av regionala skillnader i graviditetsvårdkedjan

Skillnader i hur vård bedrivs och vilket resultat den uppnår behöver inte innebära att vården är ojämlik. Däremot ska omotiverade skillnader inte finnas. Vi har analyserat regionala skillnader i processer och resultat i graviditetsvårdkedjan och undersökt varför skillnader uppstår, om de är omotiverade och hur omotiverade skillnader kan minskas.

Rapport 2019:4 Olik eller ojämlik?

I väntans tider

En delrapport om satsningen på kvinnors hälsa

Vi har i uppdrag att följa upp regeringens satsning på att förbättra förlossningsvården och annan vård som rör kvinnors hälsa. I den här delrapporten har vi följt upp insatser inom satsningen, men det är för tidigt att bedöma effekterna ur ett patient- och medborgarperspektiv.

Rapport 2018:2 I väntans tider