Rapporter på bord

Beställning av tryckta rapporter

För närvarande är det inte möjligt att beställa tryckta exemplar av rapporter som publicerats före år 2020. Alla våra rapporter går att ladda ner och läsa som pdf.

Om våra rapporter

Vårdanalys har till uppgift att granska och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Resultatet av granskningarna publiceras i våra rapporter. Där kan du läsa om iakttagelser, analyser och slutsatser kring den verksamhet som vi studerat. Rapporterna utmynnar ofta i ett antal rekommendationer från Vårdanalys till regeringen. Rekommendationerna ger förslag på förbättringar.

Arbetet med Vårdanalys rapporter görs alltid från en oberoende position. Vi genomför våra analyser utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Rapporterna ska tillföra värdefull kunskap till hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Det kan till exempel vara en genomförd reform som utvärderas. Det kan också vara en granskning av ett område som vi fått tips om från allmänhet eller experter. En tredje kategori behandlar internationella erfarenheter och jämförelser – som kan vara till hjälp i den svenska hälso- och sjukvården eller omsorgen.

PM-serien

Vårdanalys presenterar promemorior, metodresonemang och liknande material som utgör underlag eller stöd för myndighetens rapporter i Vårdanalys PM-serie.

De underlag som ingår i PM-serien anses vara av relevans för kunskapsbildningen på respektive ämnesområde. De kan exempelvis vara intressanta för en vidare läsarkrets men inte rymmas inom ramen för planerade eller utgivna rapporter. Det kan vara mer tekniskt orienterade texter eller bidra med en fördjupning i ett ämne.

Syftet med varje promemoria framgår av respektive förord. I de fall myndigheten har anlitat externa författare står författarna själva för innehållet.

Dela sidan