Om våra rapporter

Vi har till uppgift att granska och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Resultatet av granskningarna publiceras i våra rapporter. Där kan du läsa om iakttagelser, analyser och slutsatser kring den verksamhet som vi studerat. Rapporterna utmynnar ofta i ett antal rekommendationer från oss till regeringen. Rekommendationerna ger förslag på förbättringar.

Arbetet med våra rapporter görs alltid från en oberoende position. Vi genomför våra analyser utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Rapporterna ska tillföra värdefull kunskap till hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Det kan till exempel vara en genomförd reform som utvärderas. Det kan också vara en granskning av ett område som vi fått tips om från allmänhet eller experter. En tredje kategori behandlar internationella erfarenheter och jämförelser – som kan vara till hjälp i den svenska hälso- och sjukvården eller omsorgen.

PM-serien

Vi presenterar promemorior, metodresonemang och liknande material som utgör underlag eller stöd för myndighetens rapporter i vår PM-serie.

De underlag som ingår i PM-serien anses vara av relevans för kunskapsbildningen på respektive ämnesområde. De kan exempelvis vara intressanta för en vidare läsarkrets men inte rymmas inom ramen för planerade eller utgivna rapporter. Det kan vara mer tekniskt orienterade texter eller bidra med en fördjupning i ett ämne.

Syftet med varje promemoria framgår av respektive förord. I de fall myndigheten har anlitat externa författare står författarna själva för innehållet.

Beställning av tryckta rapporter

De rapporter som går att beställa i tryckt format har en knapp med texten ”Beställ tryckt publikation” på webbplatsen. Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se. Alla våra rapporter går att ladda ner och läsa som pdf.

Vård- och omsorgsanalys: vårt kortnamn och logotyp

Från december 2020 använder vi kortnamnet och logotypen Vård- och omsorgsanalys (tidigare Vårdanalys) i texter och på omslag till våra rapporter. Kortnamnet används omväxlande med vårt fullständiga namn Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.