Om våra rapporter

Vårdanalys presenterar huvudsakligen resultat av analyser och utvärderingar i olika rapporter.

Rapporter på bord

Vårdanalys har till uppgift att granska och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Resultatet av granskningarna publiceras i våra rapporter. Där kan du läsa om iakttagelser, analyser och slutsatser kring den verksamhet som vi studerat. Rapporterna utmynnar ofta i ett antal rekommendationer från Vårdanalys till regeringen. Rekommendationerna ger förslag på förbättringar.

Arbetet med Vårdanalys rapporter görs alltid från en oberoende position. Vi genomför våra analyser utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Rapporterna ska tillföra värdefull kunskap till hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Det kan till exempel vara en genomförd reform som utvärderas. Det kan också vara en granskning av ett område som vi fått tips om från allmänhet eller experter. En tredje kategori behandlar internationella erfarenheter och jämförelser – som kan vara till hjälp i den svenska hälso- och sjukvården eller omsorgen.

PM-serien

Vårdanalys presenterar promemorior, metodresonemang och liknande material som utgör underlag eller stöd för myndighetens rapporter i Vårdanalys PM-serie.

De underlag som ingår i PM-serien anses vara av relevans för kunskapsbildningen på respektive ämnesområde. De kan exempelvis vara intressanta för en vidare läsarkrets men inte rymmas inom ramen för planerade eller utgivna rapporter. Det kan vara mer tekniskt orienterade texter eller bidra med en fördjupning i ett ämne.

Syftet med varje promemoria framgår av respektive förord. I de fall myndigheten har anlitat externa författare står författarna själva för innehållet.

Hur vi använder begreppen landsting och region i våra rapporter

Sedan januari 2019 har samtliga landsting ett regionalt utvecklingsansvar, vilket har medfört att samtliga landsting har tagit namnet region. Det har däremot inte gjorts motsvarande begreppsändringar i lagstiftningen och det juridiska ansvaret för hälso- och sjukvården har inte förändrats. I våra rapporter använder vi därför genomgående begreppet landsting för att inte föregå eventuella lagändringar.

Dela sidan