Myndigheten för vård- och omsorgsanalys tillstyrker förslaget till registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen. Det är angeläget att myndigheten får bättre förutsättningar för att behandla känsliga personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Vi föreslår en mindre författningstekniskjustering av 6 § i lagförslaget genom att ordet ”även” läggs till i andra stycket 6 §, så att stycket lyder ”Inom ramen för sådana under­ sökningar och utvärderingar får personuppgifter även behandlas för att framställa statistik eller utföra forskning”. Det finns annars en risk för att bestämmelsen skulle kunna uppfattas som att myndigheten bara får behandla personuppgifter med stöd av 6 § för att framställa statistik eller utföra forskning.


Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Jean-Luc af Geijerstam. Chefs­ juristen Catarina Eklundh Ahlgren har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även analyschefen Caroline Olgart Höglund deltagit.