Myndigheten för vårdanalys tillstyrker utredningens förslag att Apotekens Service AB ombildas till en ny myndighet.

Myndigheten delar bedömningen av de fördelar som följer av att omvandla bolaget till myndighet. I den del den nya myndigheten föreslås ta över precis de uppgifter som i dag ligger på bolaget förefaller förslaget överblickbart och oproblematiskt. I promemorian talas emellertid om ett vidgat ansvar för infrastrukturuppgifter på området. Det finns skrivningar som exempelvis tyder på ett ansvar för sektorns informationsspridning och för myndigheternas registerdrift. Vad som ingår i det vidgade uppdraget utvecklas inte närmare. Konsekvensen blir att vi förväntas ta ställning till något som inte fullt ut kan överblickas. I promemorian uttalas dock att det vid en eventuell vidgning av uppgifterna krävs särskild analys och ställningstaganden i varje enskilt fall. Myndigheten understryker vikten av att sådana analyser i sådana fall görs och remitteras ivanlig ordning.

Ladda ner bilagor

LADDA NER

Remissyttrande