Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vård- och omsorgsanalys) har enligt sin instruktion till uppgift att ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Det är från detta perspektiv som myndighetens yttrande tar sin utgångspunkt.

Övergripande kommentar

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys tillstyrker utredningens förslag. Vi anser att utredningens förslag innebär en god avvägning mellan utvalda myndigheters behov av tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel mot behovet av att värna den enskilde individens personliga integritet. Ur ett medborgarperspektiv innebär förslagen en ökad transparens kring offentligt finansierade läkemedel, samtidigt som förslagen innebär ett bibehållet fokus på patientens integritet.


Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Jean-Luc af Geijerstam. Analytikern Agnes Lindvall har varit föredragande och har tagit fram remissvaret tillsammans med analytikern Linn Wallén. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Catarina Eklundh Ahlgren och projektdirektören Johan Strömblad deltagit.