Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genom åren följt upp, utvärderat eller på andra sätt belyst en rad olika satsningar, där staten genom riktade statsbidrag har haft som mål att bidra till hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens utveckling. Både våra egna och andra myndigheters rapporter pekar på brister i hur dessa satsningar genomförs och ett behov av minska denna typ av styrning. Trots detta har statens användning av de riktade statsbidragen ökat markant under det senaste decenniet.

Vi har mot den bakgrunden tagit initiativ till att sammanställa kunskap om hur de riktade statsbidragen fungerar och att lämna rekommendationer om hur användningen kan förbättras, särskilt med utgångspunkt i våra utvärderingar.