Det finns ett gap mellan finansieringen och behoven i vård- och omsorgssystemen i regioner och kommuner. Dessutom är kompetensförsörjningen av välfärden en kritisk fråga för att möta befolkningens ökade behov. Det kommer krävas aktiva insatser för att över tid upprätthålla det offentliga vård- och omsorgssystemets åtagande gentemot medborgarna.

Vård- och omsorgssystemet utvecklas ständigt genom teknikutveckling och digitalisering. Många aktörer och forskare har presenterat analyser kring hur vård- och omsorgssystemet kan utvecklas för att hantera framtidens utmaningar.

Vi vill bidra med en helhetsbild över vård- och omsorgssystemets förmåga att möta medborgarnas samlade behov på medellång sikt. Projektet fokuserar på att sammanställa och komplettera befintlig kunskap. Vi ser också att projektet kan ge underlag för att sprida kunskapen och bidra till ett förstärkt patient- och brukarperspektiv i andra analyser och projekt.