Det är brist på utbildad personal inom äldreomsorgen och kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för framtiden. Det finns därför ett växande intresse för att till exempel differentiera vilka arbetsuppgifter som utförs av utbildad omsorgspersonal och det som görs av anställda med kortare eller ingen utbildning. I dag har undersköterskor, vårdbiträden och outbildad personal ofta samma arbetsuppgifter.

Samtidigt saknas det kunskap om vilka effekter differentiering har. Förespråkare föreslår att differentiering av arbetsuppgifter kan skapa större möjligheter för personal att specialisera sig och utvecklas inom äldreomsorgen. Å andra sidan riskerar hemtjänstmottagare att få hjälp av fler olika personer. Oavsett vilken arbetsuppgift det handlar om behöver också personalen  ha ett hälsobevarande och proaktivt arbetssätt.

Vi analyserar därför förekomsten av differentiering i hemtjänsten och vilka konsekvenser den får ur ett organisations- och brukarperspektiv. Analysen utgår från en helhetssyn på omsorgssituationen och den äldre personens behov, samt kommunernas olika förutsättningar. Uppdraget handlar både om gränsdragningen mellan omsorg och hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs av omsorgspersonal på delegation samt om att skilja på service- och omvårdnadsinsatser.