En åldrande och alltmer heterogen befolkning innebär att allt fler har kroniska sjukdomar och komplexa vårdbehov. Samtidigt innebär ett ökat välstånd att förväntningarna på vården stiger.

Potentiellt sett skulle digitala vårdbesök kunna avlasta och effektivisera hälso- och sjukvården. Men en rad frågor återstår att besvara, exempelvis hur användandet ser ut – skiljer det sig mellan olika patientgrupper och i så fall hur? Det saknas också kunskap om hur de digitala vårdbesöken påverkar dels nyttjandet av fysiska vårdbesök och dels de samlade hälso- och sjukvårdskostnaderna.

Vi genomför nu ett projekt där vi analyserar användandet av digital vård. Syftet med projektet är att bidra med ett kunskapsunderlag för att utveckla besöksformen ur ett patient- och medborgarperspektiv.