Pandemin har påverkat oss alla i stor utsträckning. Hälso- och sjukvården har under pandemin behövt ställa om och göra svåra prioriteringar för att kunna ta hand om sjuka i covid-19. Pandemin har också inneburit att en del valt att inte besöka vården, trots att de skulle behöva det. Men det finns idag ingen samlad bild av befolkningens upplevelse av hur vården fungerat under pandemin. Vård- och omsorgsanalys genomför därför ett projekt för att kartlägga vårdkonsumtionsförändringar ur befolkningens och patienternas perspektiv.