Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Tillgången till vård ska vara lika oavsett var i Sverige man bor. Däremot kan vården vara utformad på olika sätt, till exempel på grund av olika förutsättningar i glesbygd och storstad.

I detta uppdrag ska vi kartlägga tillgängligheten och kvaliteten i landsbygdens primärvård. Vi ska undersöka vilka förväntningar befolkningen och patienter bosatta i landsbygden har på primärvården och vilka behov som finns. Med utgångspunkt från landsbygdens förutsättningar ska vi föreslå samhällsekonomiska lösningar för att främja en god hälsa och vård på lika villkor. Utöver det ska vi se över villkor och hinder för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning och digitalisering. I uppdraget ingår också att presentera goda exempel från Sverige och andra länder på hur utvecklingen av primärvården kan stimuleras.