En del personer får kvarstående eller sena symptom efter en covid-19-infektion, så kallad postcovid. Det pågår flera olika insatser för att öka kunskap och ge stöd i vården av personer med postcovid. Samtidigt saknas en samlad bild av den vård som idag ges i de olika regionerna och hur väl vården motsvarar patienternas behov.

Vi ska kartlägga om det finns skillnader i vården och omsorgen till personer med postcovid. En viktig utgångspunkt i arbetet är att belysa om det finns skillnader i hur olika personers behov tillgodoses med utgångspunkt i att vården ska vara jämlik i hela Sverige. Vi ska specifikt kartlägga skillnader i vården till barn med postcovid. Utöver det ska vi också belysa anhörigperspektivet i vården eftersom anhöriga ofta deltar i vården och kan bidra till att personen får en snabbare återhämtning.

En del av uppdraget handlar om kvaliteten i vården. Vi ska bland annat kartlägga hur regionerna använder det kunskapsstöd som tagits fram och belysa eventuella regionala skillnader i kvaliteten i den vård och omsorg som erbjuds patienter med postcovid.

Uppdraget delrapporterades i mars 2022 och slutrapporteras i oktober 2022.

Läs delrapporten PM 2022:2 Postcovid under utredning. Delrapport om vården och omsorgen av personer med postcovid