Vi ska kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av patienter med kvarstående eller sena symptom till följd av genomgången covid-19-infektion, så kallad postcovid. Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas med utgångspunkten att vården ska vara jämlik i hela Sverige.

I uppdraget ingår att redovisa redovisa hur vård och omsorg erbjuds barn med postcovid och om det sker på ett jämlikt sätt utifrån olika gruppers behov.

I uppdraget ingår också att kartlägga hur regionerna har implementerat kunskapsstöd som har utvecklats inom andra uppdrag och pågående arbeten av relevans.

Genomförandet av uppdraget ska ske i samverkan med Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer. Synpunkter ska inhämtas från huvudmän inom hälso- och sjukvården och andra aktörer som myndigheten bedömer som relevanta.