En avgörande förutsättning för att kunna bedriva utvecklings- och förbättringsarbete för en mer jämlik vård är att ha tillgång till information och data av hög kvalitet, och att förmå att åskådliggöra och tolka den.

Vi har tidigare tagit fram ett förslag på hur den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas ur ett patient- och medborgarperspektiv (Med örat mot marken, Rapport 2019:2). I rapporten redovisade vi ett uppföljningsramverk och ett urval indikatorer, med fokus på områden som är viktiga att följa ur ett patientperspektiv.

Nu arbetar vi med att uppdatera resultatredovisningen för de områden och indikatorer som fanns med i uppföljningsförslaget. Vårt mål är att den uppdaterade resultatredovisningen ska ses som ett fördjupnings- och diskussionsmaterial.