Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten främja människornas jämlikhet i livsvillkor. Men i dag saknas ofta kunskap om bedömningen och tillgången till omsorgsinsatser enligt SoL och LSS verkligen är jämlik och jämställd. För det krävs information om personers behov, för att kunna se om personer med liknande behov erbjuds likvärdiga insatser.

Vård- och omsorgsanalys undersöker därför om det går att analysera omotiverade skillnader i socialtjänstens omsorg med hjälp av informationen som finns tillgänglig i kommunernas behovsutredningar. Vi kommer att studera om det finns omotiverade skillnader och vilka grupper som i så fall löper störst risk att missgynnas. Ett ytterligare syfte med projektet är att bidra med kunskap om hur uppföljningen av omotiverade skillnader i socialtjänsten kan stärkas och systematiseras.