Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har som uppgift att utvärdera information som ges i vården, omsorgen och tandvården. Det handlar dels om informationens innehåll och kvalité, och dels om hur ändamålsenlig och tillgänglig den är.

Undersökningar visar att förtroendet för tandvården är högt men det finns begränsad kunskap om vilken information patienter efterfrågar. Patienten är dessutom i ett informationsunderläge gentemot tandvården vilket kan göra det svårt att välja behandling och utförare och att jämföra priser.

Vi kommer därför att genomföra en befolkningsstudie för att öka kunskapen om patientinformation inom tandvården. Vårt syfte är att bidra till mer välinformerade val av tandläkare och behandling och att därmed stärka patientens ställning på tandvårdsmarknaden.