Företrädare för vården, beslutsfattare och patient- och brukarorganisationer efterfrågar mer kunskap om patientmedverkan på systemnivå. Det finns bland annat en stor kunskapslucka kring förväntningar på vad patientmedverkan konkret ska bidra till, vilken grad av patientinflytande som efterfrågas, samt om bilden är samstämmig mellan olika intressenter eller inte.

Vi kommer därför att göra en fördjupning i olika former av patientmedverkan på systemnivå. Projektet undersöker bland annat erfarenheter och målbilder bland såväl patientföreträdare som verksamhetsföreträdare och beslutsfattare med erfarenhet av patientmedverkan. Projektet syftar till att bidra med kunskap om hur regionerna på ett systematiskt sätt kan arbeta med erfarenhetsbaserad kunskap i styrningen, ledningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården.