Det finns god kunskap om barns och ungas kontakter med skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, men det finns få studier som beskriver samordningen mellan verksamheterna ur barns och ungas egna perspektiv.

Syftet med det här projektet är att få bättre kunskap om samordningen av insatser riktade mot barn och unga med psykiska och sociala behov. Särskilt fokus kommer att ligga på ungdomarnas egna erfarenheter och på vilken samordning de själva har behov av.

Målet är att den ökade kunskapen ska ligga till grund för fortsatt utveckling och förbättring, och leda till en förbättrad livskvaliteten för barn och unga med psykiska och sociala problem.