Det pågår en omfattande utveckling av diagnostiska metoder och terapi för individanpassad utredning, prevention och behandling av sjukdom, applicerade på individnivå eller i delar av befolkningen, så kallad precisionsmedicin. Utvecklingen omfattar allt från diabetes och cancer till sällsynta diagnoser. Men stora delar av utvecklingen sker i akademin och i näringslivet, och många gånger är det oklart hur utvecklingen ska kunna tas tillvara i hälso- och sjukvården och därigenom skapa nytta för patienter.

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur utvecklingen av och inom precisionsmedicin har påverkat och kommer att påverka hälso- och sjukvården. Vi kommer att undersöka hur vägen från dagens hälso- och sjukvårdssystem till framtidens hälso- och sjukvårdssystem bör se ut, samt vilka insatser som behöver genomföras idag och på längre sikt för att uppnå största möjliga nytta med precisionsmedicin för patienter och medborgare. Målet för ett sådant system är att det ska vara både jämlikt och kostnadseffektivt.

Rapporten publiceras 28 maj 2021.

Tillägg till uppdraget

I ett tillägg till uppdraget ska vi även kartlägga och beskriva hur ett urval av EU-länder och Storbritannien arbetar med frågor som rör hälsodata och precisionsmedicin. Bland ska vi annat belysa hur olika länder valt att organisera sig för att kunna nyttja molntjänster för beräkningar och lagring, högpresterande datorsystem samt om de har möjliggjort sekundäranvändning av hälsodata. I kartläggningen ingår också att beskriva de olika ländernas investeringar i infrastruktur kopplat till hälsodata och precisionsmedicin.

Vård- och omsorgsanalys ska även kartlägga vilka statliga investeringar som gjorts inom hälsodata och precisionsmedicin i syfte att bygga en nationell infrastruktur.

Denna del av uppdraget rapporteras i november 2021.