Lägesbilden ska tydliggöra den nationella cancerstrategins styrkor och utvecklingsbehov vad gäller cancervården, inklusive barncancervården. Lägesbilden tas fram utifrån ett patient-, verksamhets- och systemperspektiv och inkluderar de standardiserade vårdförloppen.

Om uppdraget på regeringens webbplats: Uppdrag att ta fram en lägesbild över den nationella cancerstrategin