Trots att alla har rätt till ett liv fritt från våld och förtryck är det många i Sverige som lever i en hederskontext. Det saknas en nationell kartläggning av hedersförtryckets omfattning, men olika studier visar att många är utsatta. Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att bevara eller återupprätta en persons, familjs, släkts eller annan grupps anseende. Familjen eller närstående spelar ofta en central roll i kontrollen av dem som utsätts. Våldet och förtrycket kan ta sig olika uttryck och kan handla om begränsningar i vardagen, fysiska bestraffningar och i värsta fall mord. Socialtjänsten har ett långtgående ansvar att hjälpa den som är utsatt.

Det här regeringsuppdraget handlar om att belysa hur de utsatta ser på socialtjänstens stöd och insatser. Vi ska även redovisa hur socialtjänsten har tagit hänsyn till särskilda sårbarheter hos dem som får stöd. I uppdraget ingår också att om möjligt redovisa om det finns någon skillnad i socialtjänstens stöd vid hedersförtryck och våld jämfört med annat våld i nära relationer. Vi har även valt att samla in erfarenheter från personal inom socialtjänsten. Vilka erfarenheter har de av att möta målgruppen? Kan deras erfarenheter hjälpa oss att få en större förståelse för de utsattas behov? Det övergripande syftet med uppdraget är att bidra till att utveckla kvaliteten i socialtjänstens stöd och insatser vid hedersförtryck och våld.