Vi har fått i uppdrag av regeringen att följa upp patientlagens genomslag. Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning, och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Den fungerar i första hand som en upplysningslag som beskriver vad patienten har rätt att förvänta sig av hälso- och sjukvården, och berör bland annat tillgänglighet, valfrihet, information, samtycke, delaktighet och synpunkter och klagomål.

I en tidigare uppföljning av lagen, två år efter lagens införande, konstaterade vi att varken patienternas rättsliga eller faktiska ställning hade stärkts. Den faktiska ställningen hade snarare försvagats inom några områden. Det är mot denna bakgrund som regeringen har sett behov av att följa upp utvecklingen igen. I denna uppföljning ska vi analysera patientlagens efterlevnad, patienters inställning till de valmöjligheter som följer av lagen och vad individens möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård har inneburit för hälso- och sjukvården. Vi ska även redogöra för exempel på andra pågående insatser som syftar till att stärka patientens ställning och ge förslag på hur patientens ställning kan stärkas ytterligare.

Läs tidigare rapporter om patientlagen.

Taggar

patientlagen