Sedan 2015 genomför regeringen en satsning för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa. Större delen av satsningen består av överenskommelser som slutits mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 7 miljarder har fördelats på regionerna mellan 2015 och 2021. Centrala delar i överenskommelserna är att stärka bemanning och kompetensförsörjning samt att öka kunskaperna i vården om förlossningsvården och kvinnors hälsa. Vård- och omsorgsanalys har tidigare haft ett uppdrag som innebar att följa upp satsningen under åren 2015-2019. I mars 2022 publicerade vi en promemoria som en delredovisning av uppdraget.

I denna slutrapport av uppdraget kommer vi att beskriva hur förlossningsvården och övrig vård som rör kvinnor har utvecklats under den period som satsningen omfattar. Vi kommer också att sammanställa myndigheternas och regionernas samlade insatser under hela satsningen och göra en fördjupande analys inom ett eller flera områden som är relevanta för satsningen.

Tidigare delrapportering inom uppdraget

I delrapporten har vi sammanställt de insatser som regioner och myndigheter genomfört mellan 2015 och 2021.

Förlossningsvården och kvinnors hälsa. (PM 2022:1)

Läs tidigare rapporter om satsningen på kvinnors hälsa

Förlösande för kvinnohälsan? En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa. (Rapport 2020:11)

Avgiftsfri mammografi. En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa. (Rapport 2020:12)

Kostnadsfria preventivmedel till unga. En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa. (Rapport 2020:13)

Olik eller ojämlik? En analys av regionala skillnader i graviditetsvårdkedjan. (Rapport 2019:4)

I väntans tider. En delrapport om satsningen på kvinnors hälsa. (Rapport 2018:2)

Förlossningsvården och kvinnors hälsa. Sammanställning av regionala och statliga insatser 2015–2021. (PM 2022:1)