Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för att utreda, planera och följa upp individers behov av stöd i det dagliga livet utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Målet med IBIC är att varje persons behov och förutsättningar, snarare än vilka insatser som finns tillgängliga, ska vara styrande för det stöd hen får. En viktig del är också att behoven beskrivs med ett gemensamt språk i hela landet samt att dokumentationen sker på ett strukturerat sätt.

Socialstyrelsens utveckling av arbetssättet påbörjades 2008 och i dag använder 60–70 procent av landets kommuner IBIC i någon del av socialtjänsten. Men införandet och användningen av IBIC ser olika ut och det saknas en samlad bild av arbetssättets effekter.

Vårt regeringsuppdrag är att utvärdera IBIC utifrån ett patient- och brukarperspektiv samt ur ett organisationsperspektiv. Vi kommer att undersöka vilka effekter av IBIC som kan urskiljas i dagsläget, vilka utmaningar som kommer med arbetssättet men även vilka potentiella nyttor som finns för personerna som får stöd av socialtjänsten och för kommunernas arbete.

Uppdraget ska redovisas till regeringen den 12 februari 2021.