Våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem som påverkar hälsan och välfärden för många människor. För att förebygga, upptäcka och motverka våld i nära relationer krävs samordnade insatser från många olika samhällsaktörer, till exempel från myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, Barnafrid vid Linköpings universitet, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna tillhandahålla och sprida kompetensstöd kring bland annat våld i nära relationer. Socialstyrelsen har även fördelat utvecklingsmedel till kommuner, regioner och ideella organisationer.  Utvecklingsmedlen och kompetensstödet är tänkt att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det är en fortsättning på ett tidigare uppdrag och pågår under åren 2020–2022.

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera och bedöma om uppdraget i sin helhet har bidragit till målen om att arbetet ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet, att de utsatta får stöd oavsett var de bor och att kommuner och att regioner ska vara självförsörjande i sina baskunskaper om våld i nära relationer och hedersvåld. Vi ska även bedöma om uppdraget har bidragit till det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.