Våld i nära relationer är ett till stora delar dolt men utbrett samhällsproblem och påverkar hälsan och välfärden för många människor. Våld mot kvinnor och barn förekommer i många olika former, som hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För att förebygga, upptäcka och motverka våld i nära relationer krävs samordnade insatser från många olika samhällsaktörer, till exempel från myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård.

Socialstyrelsen, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, det nationella centret Barnafrid vid Linköpings universitet, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att tillhandahålla och sprida kompetensstöd kring våld i nära relationer. Socialstyrelsen ska även fördela utvecklingsmedel till kommuner, regioner och ideella organisationer. Det är en fortsättning på tidigare uppdrag och pågår under åren 2020–2022.

Vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera och bedöma hur insatserna har bidragit till att uppfylla målen om likvärdighet i stöd till våldsutsatta och en förbättrad kunskapsförsörjning i kommuner och regioner, samt till det övergripande målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.