Ledsen pojke som sitter i en soffa

Utvärdering av nationellt kunskapscentrum om övergrepp mot barn

Vi har i uppdrag från regeringen att utvärdera det nationella kunskapscentrumet Barnafrid. Centrumets uppdrag och mål är att samla och sprida kunskap för att förebygga och motverka våld och andra övergrepp mot barn.

Publiceras sep 2020

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Regeringen gav år 2015 Linköpings universitet i uppdrag att samla och sprida kunskap för att motverka våld och andra övergrepp mot barn. Linköpings universitet inrättade då kunskapscentrumet Barnafrid, vars mål är att bidra till ett förbättrat förebyggande arbete och att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Vår utvärdering ska bland annat belysa Barnafrids verksamhet mot bakgrund av det behov av ett nationellt kunskapscentrum och verksamhetsnära och tvärprofessionell forskning som föranledde inrättandet av centrumet.

Utvärderingen ska redovisas till regeringen i september 2020 (uppdrag S2019/02114/FST).

Dela sidan