I februari 2020 ingick staten och SKR en överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Syftet är att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla genom digitalisering inom äldreomsorgen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska nu utvärdera hur överenskommelsen bidrar till uppfyllelse av Vision e-hälsa 2025. Särskilt fokus ska läggas på den stödfunktion som SKR upprättar inom ramen för överenskommelsen, och modellkommunerna för äldreomsorgens digitaliserings roll. Om myndigheten ser behov av ytterligare åtgärder för att Vision e-hälsa 2025 ska kunna uppfyllas ska dessa redovisas.

Utvärderingen ska även klarlägga om överenskommelsen om äldreomsorg bidrar till det jämställdhetspolitiska målet, med särskilt fokus på delmål 1 om jämn fördelning av makt och inflytande och delmål 5 om jämställd hälsa.

Uppdraget delredovisades i september 2021 och slutredovisas i mars 2023.

Läs delredovisningen av uppdraget: Digital teknik med äldre i fokus (PM 2021:2)