Du har blivit slumpmässigt utvald att delta i panelen. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst välja att lämna panelen.

Här anmäler du dig

Klicka här för att gå till anmälningsformuläret

Formuläret öppnas i ett nytt fönster. Du behöver legitimera dig med Bank-id för att anmäla dig.

Frågor och mer information

Om du undrar över något är du välkommen att ställa din fråga till info@vardanalys.se.

Du kan även läsa mer om befolkningspanelen här.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

För att genomföra undersökningen använder vi enkätverktyget Artologik som tillhandahålls av företaget Artisan Konsult AB. Genom att besvara undersökningen godkänner du alltså att Artisan Konsult AB får behandla de uppgifter som du lämnar för att kunna tillhandahålla enkätverktyget.

De personuppgifter vi behandlar om dig är din e-postadress, som du behöver lämna till oss för kunna delta i panelen, ditt personnummer och verifikatet från din bank-id-inloggning. Vi behandlar också de personuppgifter du själv väljer att lämna inför framtida undersökningar. Dessa uppgifter rör kön, ålder, utbildningsnivå, ursprungsland, din hälsa och din bostadskommun. Det är frivilligt för dig att lämna dessa uppgifter till oss.

Ändamålet med att behandla din e-postadress, ditt personnummer och verifikatet från din bank-id-inloggning är att ge dig möjligheten att delta i vår panel. Ändamålet med att behandla de uppgifter som du själv väljer att lämna är att ta reda på panelens sammansättning. Om du väljer att delta i befolkningspanelen kommer vi att spara uppgifterna för att kunna skicka ut fler undersökningar till dig.

Vi behandlar de personuppgifter vi har om dig tills du meddelar oss att du inte längre vill vara med i vår befolkningspanel. Vi tar då bort de personuppgifter som vi har om dig. Vi kommer även att regelbundet fråga dig om du önskar att fortsätta delta i panelen. Om du då svarar nej eller inte svarar alls efter påminnelser kommer vi att radera de personuppgifter vi har om dig. Inför varje ny undersökning kommer du att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter i just den undersökningen.

Vår behandling av dina personuppgifter i den här undersökningen sker med stöd av artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen), eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få de personuppgifter vi behandlar om dig raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen och rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig och rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade, men vi kommer endast kunna tillgodose det om vi känner till din faktiska identitet. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

De personer vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som kommer ha tillgång till personuppgifterna är endast de som behöver det för att kunna utföra sitt arbete. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi komma att lämna ut uppgifter till tredje part vid en eventuell begäran om att få ta del av dem. Uppgifter om dina personliga och ekonomiska förhållanden omfattas dock av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) jämfört med 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Det betyder att sådana uppgifter endast kan lämnas ut till forskare och andra som tar fram statistik och att sådana uppgifter som inte är direkt hänförliga till dig bara får lämnas ut om det står klart att det kan göras utan att du eller någon närstående till dig lider skada eller men. Den myndighet som har uppdraget att hantera vår it-drift, vilket för närvarande är Försäkringskassan, får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår it-drift. Artisan Konsult AB får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att tillhandahålla enkätverktyget Artologik åt oss.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (organisationsnummer 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakta oss

E-postadress: info@vardanalys.se

Postadress:
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen eller vill göra en begäran enligt de rättigheter som nämns ovan är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se