Hälso- och sjukvård

2018-08-16

Förnuft och känsla

En förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem är att befolkningen har ett stort förtroende för vården. I rapporten beskriver vi förtroendets nuläge och utveckling och förtroen...

2017-12-12

Samverkan vid utskrivning från sluten vård

Vi har regeringens uppdrag att följa genomförandet av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft den ...

2017-12-04

Första linjens vård

Likheter och skillnader i kontaktmönster mellan olika grupper.

2017-10-25

Visa vägen i vården

Ett stärkt ledarskap är en nyckel till att öka vårdens utvecklingskraft. Vi har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter, och tagit fram förslag på...

2017-10-06

Löftesfri garanti?

Landstingen har det yttersta ansvaret för att vården är tillgänglig, och landstingen är också skyldiga att säkerställa att vårdgarantins tidsgränser hålls. Vi har följt upp hur väntetiderna till hä...

2017-07-07

Primärvårdens resurser, styrning och organisation

En jämförelse av villkor och förhållanden i primärvården i Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

2017-06-30

Ordning i leden?

Målet med ordnat införande av nya läkemedel är att skapa en jämlik tillgång till kostnadseffektiva läkemedel oavsett var patienten bor eller patientens ålder, kön och socioekonomisk bakgrund. Vi har haf...

2016-06-27

Chefers syn på förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

Verksamhetschefers förmåga och förutsättningar att driva förändrings- och utvecklingsarbete är avgörande för utvecklingskraf...