2018-11-22

Lika läge för alla?

Om omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården

2018-10-01

Sponsring med eftertanke?

En kartläggning av omfattning och konsekvenser i hälso- och sjukvården

2018-08-16

Förnuft och känsla

Befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården

2017-11-29

Nästa steg mot en jämlik hälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Nästa steg mot en jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU ...

2017-04-27

En primär angelägenhet

Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

2016-12-14

Förebygga för att överbrygga?

Jämlikhet i hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete mot ohälsosamma levnadsvanor

2015-11-10

Vårdval och jämlik vård inom primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande

2015-11-04

Lång väg till patientnytta

En uppföljning av nationella riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system

2015-03-31

Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik

Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik

2014-11-17

Vårdval och vårdutnyttjande

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?

2014-10-21

En mer jämlik vård är möjlig

Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande

2014-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Lägesrapport 2014