Jämlik vård

2017-04-27

En primär angelägenhet

Vi har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen spe...

2016-12-14

Förebygga för att överbrygga?

Sverige är ett av de länder som har högst medellivslängd i världen, men hälsan är inte jämnt fördelad. En av flera möjliga förklaringar är olika levnadsvanor. Vi har därför an...

2015-11-10

Vårdval och jämlik vård inom primärvården

Vi har genomfört en jämförande studie av de fördelningsmässiga konsekvenserna av vårdvalet i tre landsting: Stockholms läns landsting, Västra Götalands...

2015-11-04

Lång väg till patientnytta

Vi har haft regeringens uppdrag att göra en samlad uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv. I uppföljningen analyseras tre frågeställningar: I vi...

2015-03-31

Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik

Vi har på regeringens uppdrag utvärderat en pågående försöksverksamhet för hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik vid Tand...

2014-11-17

Vårdval och vårdutnyttjande

I denna promemoria studeras hur förekomsten av vårdval inom den specialiserade vården har påverkat vårdutnyttjandet mellan olika socioekonomiska grupper av patienter.

2014-10-21

En mer jämlik vård är möjlig

Vi har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Syftet är att öka kännedomen och kunskapen om vad som kan ha betydelse för j...

2014-10-01

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Vi har i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera regeringens handlingsplan PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom omr...

2014-03-26

VIP i vården?

Allt fler människor i Sverige lever allt längre. Denna positiva utveckling innebär samtidigt att allt fler personer hinner utveckla de kroniska sjukdomar som normalt följer av ökad ålder. För vården och oms...

2013-11-29

Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

Vi har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad analys ur ett patientperspektiv av de skillnader i vår...