2020-09-15

Se till den som liten är

Samhällets olika aktörer har ett gemensamt ansvar för att skydda barn mot våld och andra övergrepp. Det förutsätter att yrkesverksamma som möter barn och unga har relevant kunskap. I den ...

2019-11-26

Social kompetens

Antalet handläggare i socialtjänsten har ökat. Men skillnaderna i landet är stora, och på längre sikt står socialtjänsten inför flera utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Handläggare i soci...

2018-12-20

Implementering i vården och omsorgen

Kunskapsöversikten visar att det inte finns en lösning på den perfekta implementeringsprocessen, men att tidig involvering av både patienter och profession samt så kal...

2018-11-22

Fatta läget

Uppföljningen av den sociala dygnsvården för barn och unga har stora brister och saknar barnens perspektiv. Vi har i en studie frågat barn som är eller har varit placerade hur de tycker att den sociala dygnsvå...

2018-11-22

Lika läge för alla?

Barn som far illa ska få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor, men i vilken utsträckning detta sker finns det lite kunskap om. Vi har tagit fram kriterier för att identifiera o...

2018-08-31

Bäddat för utveckling

En stor del av det utvecklingsarbete som genomförs i hälso- och sjukvården och socialtjänsten sker genom projekt. Samtidigt är det långt ifrån alla utvecklingsprojekt som resulterar i långsi...

2016-12-21

Hittar vi hem?

Ett ökande antal barn och unga placeras i familjehem och HVB. Dessa barn är på många sätt samhällets mest utsatta. Samtidigt saknas i flera avseenden kunskap om verksamheterna inom den sociala dygnsvården f...

2016-06-28

Omotiverade skillnader i socialtjänsten

Vi har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie för att belysa förutsättningarna att analysera om det finns omotiverade skillnader i bemötande, bedömning och...