2015-12-15

Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar

Vi har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. Plane...

2014-12-01

Registrera flera eller analysera mera?

De nationella kvalitetsregistrens primära syfte är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Vi har regeringens upp...

2014-12-01

Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft

Viger i denna rapport förslag på en återkommande hälso- och sjukvårdsdialog mellan Socialdepartementet och landstingen. Rapporten presenterar även ett ramverk...

2013-09-12

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Vi har haft regeringens uppdrag att ta fram en utvärderingsplan för statens och SKL:s gemensamma satsning på Nationella Kvalitetsregister. I den här rapport...

2012-11-28

Grönt ljus för öppna jämförelser?

Vi har utvärderat den årliga rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det är den första, heltäckande, aktuella och oberoende ...