Två nya delstudier om primärvården

Vårdanalys har analyserat förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Nu publicerar vi ytterligare två delstudier där vi identifierar lärdomar för den fortsatta utvecklingen av primärvården.

Alla primärvårdsomslag

Vi har haft regeringens uppdrag att göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. I uppdraget har vi genomfört flera delstudier med utgångspunkt i befintlig kunskap och data.

Vi har tidigare presenterat delar av våra anlyser i rapporten En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum (2017:3). Nu lanserar vi ytterligare två delstudier där vi redovisar resultaten i sin helhet:

  • Primärvården i belysning. Jämförelser mellan landsting och regioner 2011–2015
  • Primärvården i Europa. En översikt av finansiering, struktur och måluppfyllelse

 

Ta del av våra studier här:

En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

Vi har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen specialistvård och akutsjukvård och sammanställt nationell statistik över primärvårdens förutsättningar och måluppfyllelse i landstingen. Vi har även gjort en fallstudie av primärvårdssystemen i Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien samt intervjuat verksamma och experter i primärvården.

En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

Primärvården i belysning. Jämförelser mellan landsting och regioner 2011–2015

Behovet av att satsa på primärvården har fått förnyad aktualitet de senaste åren. Men hur fungerar primärvården egentligen? I den här studien beskrivs viktiga dimensioner av primärvårdens verksamhet. Genomgången visar på geografiska skillnader när det gäller organisation, styrning och resultat. Även om det är svårt att peka på någon enskild framgångsmodell framstår hög kontinuitet och tillgänglighet som viktiga komponenter för att stärka produktiviteten och befolkningens förtroende för primärvården. Vår förhoppning är att studien kan tjäna som ett kunskapsunderlag för fortsatta diskussioner om hur primärvården kan stärkas.

Primärvården i belysning. Jämförelser mellan landsting och regioner 2011–2015

Primärvården i Europa. En översikt av finansiering, struktur och måluppfyllelse

Vi har vänt oss till professor Clas Rehnberg vid Karolinska Institutet för att göra en övergripande redogörelse av primärvårdens finansiering, organisation, roll och funktion i ett antal Europeiska OECD-länder. Den här promemorian är hans redovisning av arbetet och ett underlag till vår rapport En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum (Rapport 2017:3).

Primärvården i Europa. En översikt av finansiering, struktur och måluppfyllelse

Första linjens vård. Likheter och skillnader i kontaktmönster mellan olika grupper

Vi har vänt oss till professor Clas Rehnberg och doktorand Sofia Sveréus vid Karolinska Institutet för att göra en studie av vad som karaktäriserar de personer som har haft, respektive inte har haft, kontakt med första linjens vård, det vill säga primärvård, remissfri öppenvård som inte är primärvård och oplanerad vård på akutsjukhus. Den här promemorian är ett underlag till vår rapport En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum (Rapport 2017:3).

Första linjens vård. Likheter och skillnader i kontaktmönster mellan olika grupper.

Primärvårdens resurser, styrning och organisation

Vi har vänt oss till professor Anders Anell vid Lunds universitet för att genomföra fallstudier av primärvården i fyra länder: Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Den här promemorian är hans redovisning av arbetet och är ett underlag till vår rapport En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum (Rapport 2017:3).

Primärvårdens resurser, styrning och organisation

Dela sidan