Myndigheten för vård- och omsorgsanalys behandlar personuppgifter om dig som anmäler dig till seminariet. De personuppgifter vi behandlar är din e-postadress. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna kommunicera och ge information kring seminariet.

Behandlingen sker med stöd av att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) .

Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi komma att lämna ut uppgifter till tredje part vid en eventuell begäran om att få ta del av dem. Vissa av våra leverantörer får också del av uppgifterna för att de ska kunna utföra uppdrag åt oss. Det gäller den leverantör som administrerar anmälningsformuläret (enligt nuvarande avtal Ungapped AB) samt vår IT-driftsleverantör (enligt nuvarande avtal Ekonomistyrningsverket).

Vi sparar de personuppgifter vi får av dig när du anmäler dig under maximalt 6 månader efter seminarietillfället för att kunna skicka ut information som rör seminariet, till exempel dokumentation och uppföljning.

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men det är en förutsättning för att du ska kunna delta vid seminaret.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070, 102 31 Stockholm

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.