Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. De brister vi känner till är listade under rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt”.

Du kan framföra synpunkter till oss

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Du kan anmäla vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

PDF-dokument

Följande problem kan finnas i våra PDF-dokument. Vi åtgärdar dessa brister eller erbjuder alternativa format av dokumenten vid behov.

 • PDF-dokument som publicerats före september 2018 är inte tillgänglighetsanpassade. Det gäller även vissa bilagor som publiceras tillsammans med rapporter och som innehåller exempelvis återgivningar av webbpublicerade enkäter. Vi tillgänglighetsanpassar i möjligaste mån eller erbjuder alternativa format av dokumenten vid behov.
 • PDF-dokument som publicerats efter september 2018 och fram till och med februari 2022 är bearbetade för ökad tillgänglighet men vi är medvetna om att vissa problem kvarstår.Följande problem kan finnas:
  • Läsordningen kan vara felaktig.
  • Figurer och diagram kan sakna eller ha ofullständiga textalternativ.
  • Färger i figurer och diagram kan ha för lågt inbördes kontrastvärde.
  • Tabellerna är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade. Till exempel kan de sakna rad- och kolumnrubriker och tabellceller kan vara felaktigt taggade.

I mars 2022 införde vi förbättrade rutiner för tillgänglighetsanpassning och PDF-dokument som publicerats efter det ska vara fullt tillgänglighetsanpassade. Sedan juni 2022 har vi infört en ny process för att publicera våra rapporter i html-format. Vi kommer att successivt lägga upp fler rapporter i det formatet, allt eftersom de publiceras.

Sammanfattningar av våra rapporter som webbpresentationer

En del av våra rapporter sammanfattas på webbplatsen som bläddringsbara presentationer med tillhörande nedladdningsbara PDF-dokument. Dessa presentationer med tillhörande PDF-dokument betraktar vi som mediealternativ till text och är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade.

Videofilmer och videospelaren

 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar undertextning och syntolkning.
 • Information om videospelarens funktioner är inte tillräckliga. Spelaren är en tredjepartslösning som ligger utanför vår kontroll och vi kan inte påverka dess funktionalitet. Vi har undersökt andra alternativ. I dagsläget finns dock inget beslut kring om och i så fall när videospelaren kan bytas ut.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vardanalys.se som inte är tillgängligt för dig men som är undantaget från lagens tillämpningsområde är du välkommen att meddela oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har inte åtgärdat bristande färgkontraster mellan vissa delar av figurer och diagram i PDF-dokument publicerade före den 23 september 2020. Vid behov erbjuder vi användaren alternativa versioner av detta innehåll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit en utomstående konsult granska webbplatsen och utforma en åtgärdsplan för tillgänglighetsanpassning. Anpassningarna genomfördes under augusti 2020. Efter anpassningarna använde vi självskattning och ett webbaserat verktyg för att testa tillgängligheten.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 mars 2023.