Vi har fått i uppdrag av regeringen att redogöra för vilka bedömningar och antaganden som legat till grund för några jämförbara länders val av startdatum för vaccination mot covid-19 och samvaccinering av covid-19 och influensa. Utifrån det ska vi, där det är möjligt, dra slutsatser och lämna rekommendationer inför kommande vaccinationssäsonger i Sverige.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • belysa för- och nackdelar med samvaccination mot covid-19 och influensa och vilka avvägningar och ställningstaganden olika länder gör inför beslut av startdatum för vaccinationer
  • använda en kvalitativ ansats
  • redogöra för vilka bedömningar och antaganden som legat till grund för valet av startdatum och eventuell samvaccination i respektive land
  • redovisa hur ländernas ansvariga myndigheter bedömer att startdatumet har påverkat vaccinationstäckningen samt sådan sjuklighet och belastning på hälso- och sjukvården som är relaterad till covid-19 under säsongen 2023/24
  • beskriva och jämföra hur dessa aspekter har fungerat i andra relevanta länder
  • dra slutsatser och lämna rekommendationer inför kommande vaccinationssäsonger i Sverige
  • beakta Folkhälsomyndighetens arbete med uppdraget att beskriva avvägningar som görs i samband med start av säsongsvaccination mot covid-19 och influensa
  • samtala med relevanta myndigheter och aktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2025.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats: Uppdrag att genomföra en internationell utblick över arbetet inför säsongsstart av vaccination mot covid-19.