Enligt lag ska en individuell plan upprättas när enskilda har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten. Sådana individuella planer benämns ofta ”samordnade individuella planer”, förkortat SIP. Vi har i uppdrag att undersöka hur bestämmelserna om individuell plan fungerar enligt bestämmelserna i lagen.

I uppdraget ingår att bland annat att undersöka:

  • hur bestämmelserna tillämpas av såväl kommuner och regioner som privata utförare, och hur tillämpningen påverkar enskilda, professionen och verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
  • hur informationsutbyte mellan aktörer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan uppnås mest effektivt, för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

Om uppdraget på regeringens webbplats: Uppdrag in tillämpningen av bestämmelserna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen om individuell plan