Estetiska behandlingar blir allt vanligare, både i Sverige och omvärlden. Trots detta har det länge saknats tydliga regler för att bevaka patientsäkerheten för personer som genomgår estetiska behandlingar. Därför infördes nyligen lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Lagen ställer bland annat krav på att estetisk kirurgi och injektionsbehandlingar ska utföras av legitimerad vårdpersonal, att personer ska få information om exempelvis väsentliga risker innan behandlingen genomförs samt att flera befintliga lagar ska följas vid dessa behandlingar.

Om uppdraget

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera och följa upp vilka konsekvenser som införandet av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar har lett till. Vi ska särskilt undersöka om regleringen har haft den avsedda effekten att öka patientsäkerheten för personer som genomgår denna typ av behandlingar.

Uppdraget pågår fram till december 2025 och då publicerar vi vår slutredovisning. Under projektets gång ska vi också delredovisa uppdraget till Socialdepartementet i december 2023 och 2024.

Läs mer om uppdraget i vårt regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Projektets upplägg och metod

Det finns begränsad tillgång till statistik och data vilket gör det svårt att få en bild av hur vanligt det är att genomföra estetiska behandlingar i Sverige. Till exempel saknas register och statistik över antalet estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Det saknas även diagnos- och åtgärdskoder som skulle göra det möjligt att följa antalet personer som sökt hälso- och sjukvård för komplikationer efter estetiska behandlingar. Den information om estetiska behandlingar som finns tillgänglig går i många fall endast tillbaka till juni 2021, när lagen infördes.

Bristen på data gör att det saknas kunskap om hur patientsäkerheten och verksamheternas arbetssätt såg ut innan lagen kom till. Det innebär en utmaning i vår utvärdering av lagens effekter och måluppfyllelse vilket gör att vi framförallt kommer kunna ge en bild av nuläget. Vi har ändå som ambition att undersöka om lagen bidrar i rätt riktning och ge ett underlag som kan användas i framtida uppföljningar av estetiska behandlingar.

Eftersom det till stor del saknas data blir intervjuer och enkäter riktade till personer som genomgått estetisk kirurgi och injektionsbehandlingar viktiga informationskällor. Vi kan på det sättet få information om utförarnas arbetssätt samt personernas upplevelse av patientsäkerhet vid behandlingarna. Enkäter och intervjuer kommer också att användas för att undersöka hur lagen påverkat de verksamheter som utför behandlingarna.

Läs mer om hur vi planerar att lägga upp arbetet med uppdraget i vår delredovisning till Socialdepartementet 2023 (pdf-fil)

Kommande redovisningar – 2024 och 2025

I vår delredovisning för 2024 planerar vi att ge en bild av hur vanligt det är att genomgå estetisk kirurgi och injektionsbehandlingar i Sverige i dag och vilka verksamheter som utför behandlingarna.

Slutredovisningen 2025 kommer att innehålla vår uppföljning av vad lagen har inneburit för utförarnas organisering och arbetssätt och för personerna som genomgår estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar. På så sätt utvärderar vi om lagen är ändamålsenlig utifrån det avsedda syftet att ”stärka skyddet för den enskildes liv och hälsa”.