Globala trender och skeenden påverkar Sverige, och det mest uppenbara just nu är covid-19-pandemin. Trots att det är oklart hur situationen kommer att utvecklas framöver står det redan klart att Sverige, liksom många andra länder, har drabbats hårt. Samtidigt kvarstår många av de utmaningar som fanns redan innan pandemin. Den demografiska utvecklingen med fler äldre, liksom att fler lever längre med sjukdomar, innebär även att fler behöver insatser från hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen.

– Vi ser en snabb kunskaps- och teknikutveckling som kan bidra till att lösa utmaningarna om vi tar tillvara dem på bästa möjliga sätt. Omsorgen, hälso- och sjukvården och tandvården behöver därför fortsätta att utvecklas utifrån patienters och brukares behov, både på kort och lång sikt, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Under 2021 kommer arbetet att fortsätta inom de tre övergripande analysområden som myndigheten arbetat med sedan 2018:

  • en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienternas och brukarnas förutsättningar, behov och resurser
  • en jämlik vård och omsorg utan omotiverade skillnader
  • effektiva vård- och omsorgssystem för en god vård och omsorg.

Områdena speglar centrala långsiktiga mål inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen, där Vård- och omsorgsanalys ser att det finns ett fortsatt behov av nationell uppföljning, kunskaps­utveckling och analys. Även frågor som rör pandemin ryms inom de områdena. Vård- och omsorgs­analys kommer också att arbeta med ett antal regeringsuppdrag under det kommande året.

Analysplan 2021 finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.